-> V. УЖИВАННЯ РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ -> Правила рубрикації тексту і розділові знаки для оформлення пунктів переліку

Для оформлення рубрик переліку (переважно в офіційно-ділових та наукових текстах) використовують такі способи членування тексту — з поданням кожної рубрики з абзацу або рідше в рядок.
1 У разі потреби в кількаступеневому членуванні тексту від ширших до вужчих за змістом його положень застосовуємо комбіновану систему літерно-цифрової нумерації:
— римські цифри (з крапкою після них) або великі літери (з крапкою)
— на найвищому рівні членування тексту (речення після них починається з великої літери, а в кінці його ставимо крапку);
— арабські цифри (з крапкою) — на середньому рівні членування (речення після них починається з великої літери, а в кінці його ставимо крапку);
— арабські цифри (з дужкою після них) — на нижчому рівні членування (речення після них починається з малої літери, а в кінці його
ставимо крапку з комою);
— малі літери (з дужкою) — на найнижчому рівні членування (речення після них починається з малої літери, а в кінці його ставимо крапку з комою).
2 У разі такої ж потреби застосовують також, причому дедалі ширше, інший принцип — використання тільки арабських цифр (з крапками після них) з послідовним їх додаванням від однієї до більшої кількості:
1. Загальні положення
1.1. Національна академія наук України (далі — НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності.
1.2. НАН України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та Статутом НАН України, який ухвалюється та реєструється в порядку, встановленому законом.
1.3. НАН України є правонаступником Академії наук України, що була заснована в 1918 році і в подальшому йменувалася Українською академією наук, Всеукраїнською академією наук та Академією наук Української РСР […] і т. д. (Статут Національної академії наук України).
3 Якщо ж немає потреби в такому ступеневому членуванні тексту, звичайно використовують арабські цифри з крапкою і ще частіше — арабські цифри з дужкою та малі літери, наприклад:
Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у
разі:
1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я <…> і т. д. (Конституція України).
Особливо це застосовують тоді, коли перелік подають в рядок: Комп’ютер складається з: а) системного блока; б) монітора; в) клавіатури (у таких випадках замість крапки з комою можна використовувати й кому, а двокрапка перед переліком не обов’язкова).
4 Використовують також спосіб абзацного членування тексту при переліку за допомогою тире:
12.6. Президія НАН України за рекомендацією загальних зборів
відповідного відділення НАН України:
— призначає на посаду керівника наукової установи НАН України;
— за наявності вмотивованих заперечень, оголошує новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків керівника наукової установи НАН України на строк не більш як шість місяців (Статут Національної академії наук України).