-> ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ -> Наказовий спосіб

Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини й першої та другої особи множини з такими закінченнями:

2 ос. однини

= Ø (нульове закінчення)

1 ос. множини

--імо(-ім),

-мо

2 ос. множини

-іть,

-те

1 Закінчення -и, -імо(-ім), -іть звичайно бувають:
1) під наголосом: бери́, бері́м(о), бері́ть; живи́, живі́м(о), живі́ть; іди́,ідім́ (о), іді́ть; печи́, печі́м(о), печі́ть; припусти́, припустім́ (о), припусті́ть;
2) у дієсловах із наголошеним префіксом ви-: ви́бери, ви́берім(о), ви́беріть; ви́жени, ви́женім(о), ви́женіть тощо, які безпрефікса мають кінцевий наголос: бери́, берім́ (о), бері́ть; жени́, женім́ (о), жені́ть;
3) у дієсловах із суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного: кивни́,кивнім́ (о), кивні́ть; кри́кни, кри́кнім(о), кри́кніть; моргни́, моргні́м(о),моргні́ть; сту́кни, сту́кнім(о), сту́кніть;
4) у дієсловах з основою на л або р після приголосного: підкре́сли, підкре́слім(о), підкре́сліть; прові́три, прові́трім(о), прові́тріть.
2 В інших дієсловах ненаголошений голосний у закінченнях наказового способу відсутній:
1) після голосних: грай, гра́ймо, гра́йте; купу́й, купу́ймо, купу́йте; стій,сті́ймо, сті́йте; ший, ши́ймо, ши́йте;
2) після приголосних б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р: не го́рб(ся), не го́рбте(сь); сип, си́пмо, си́пте; став, ста́вмо, ста́вте; ознайо́м, ознайо́мте; ріж, рі́жмо, ріж́ те; покли́ч, покли́чмо, покли́чте; руш, ру́шмо, ру́ште; морщ, мо́рщмо, мо́рщте; повір́ , повір́мо, пові́рте;
3) після приголосних д, т, з, с, л, н ненаголошений голосний у закінченнях теж зникає, причому ці приголосні пом’якшуються: сядь, ся́дьмо, ся́дьте; трать, тра́тьмо, тра́тьте; чисть, чи́стьмо, чи́стьте; злазь, зла́зьмо, зла́зьте; пові́сь, пові́сьмо, повіс́ьте; ви́зволь, ви́звольмо, ви́звольте; стань, ста́ньмо, ста́ньте.
Примітка
1. Від дієслова ї́сти утворюються такі форми наказового способу: їж, ї́жмо, ї́жте; від дієслів допові́сти́, розпові́сти́ звичайно вживаються форми: доповіда́й(від доповіда́ти), розповіда́й (від розповіда́ти).
Примітка
 2. Приголосні г, к у наказовому способі переходять у ж, ч: бі́гти —біжи́, біжі́м(о), біжі́ть; лягти́ — ляж, ля́жмо, ля́жте; пекти́ — печи́, печі́м(о),печі́ть (пор. теперішній або майбутній час: біжу́, ля́жу, печу́).
Приголосні з, с, х у словах на зразок каза́ти, писа́ти, бреха́ти в наказовому способі відповідно переходять у ж, ш: каза́ти — кажи́, кажі́м(о), кажі́ть; писа́ти — пиши́,пиші́м(о), пиші́ть; бреха́ти — (не) бреши́, (не) бреші́ть; пор. теперішній час: кажу́, пишу́,(не) брешу́.
Примітка
3. Усі дієслова із суфіксом -ува- (-юва-) мають перед закінченням наказового способу голосний у (орфографічно ю): вимі́рюй, просмо́люй, розка́зуй.