-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Назви орденів, медалей, відзнак, премій

1 У назвах орденів, медалей, відзнак з великої букви (крім родових найменувань на зразок о́рден, меда́ль, відзна́ка тощо) пишемо перше слово і власні назви: о́рден Держа́ви, о́рден Свобо́ди, о́рден кня́зя Яросла́ва Му́дрого, відзна́ка Прези́дента Украї́ни — Хрест Іва́на Мазе́пи, відзна́ка Міністе́рства вну́трішніх справ Украї́ни — нагрудний знак «За безпе́ку наро́ду».
Якщо таку назву взято в лапки, то з великої букви пишемо:
1) перше слово та власну назву: о́рден «Ма́ти-герої́ня», о́рден «За до́блесну ша́хтарську пра́цю», меда́ль «За врято́ване життя́», меда́ль «За військо́ву слу́́жбу Украї́ні»;
2) усі слова: о́рден «Золота́ Зі́рка».
2 Назви спортивних нагород пишемо з малої букви: золота́ (срі́бна, бронзо́ва) меда́ль, олімпій́ ська меда́ль. Так само: закінчити школу із золотою (срібною) медаллю.
3 У назвах премій перше слово і власні назви в них пишемо з великої букви: Но́белівська пре́мія, Націона́льна пре́мія Україн́ и і́мені Тара́са Шевче́нка, Держа́вна пре́мія Україн́ и в га́лузі нау́ки і те́хніки, Держа́вна пре́мія Украї́ни ім́ені Олексан́дра Довже́нка.