-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Назви органів влади, установ, організацій, товариств, партій, об’єднань, підприємств, фірм, агентств

1 В офіційних складених назвах органів влади, установ і організацій, товариств і об’єднань з великої букви пишемо перше слово (і всі власні назви), що входить до складу назви: Міністе́рство освіт́ и і нау́ки Украї́ни, Ра́да націона́льної безпе́ки та оборо́ни Украї́ни, Управлі́ння осві́ти Шевче́нківської в міс́ ті Киє́ві держа́вної адміністра́ції, Прокурату́ра мі́ста Ки́єва, Апеляцій́ ний суд Закарпа́тської о́бласті, Федера́ція незале́жних профспіло́к Україн́и, Збро́йні си́ли Украї́ни, Міжнаро́дна асоціа́ція
україні́стів, Націона́льний банк Україн́и, Меджлі́с кримськотата́рського наро́ду, Товари́ство винахі́дників та раціоналіза́торів Украї́ни, Організа́ція економіч́ного співробі́тництва і ро́звитку, Міжнаро́дний валю́тний фонд, Ра́да Євро́пи.
Це стосується й назв державних установ минулого: Директо́рія Украї́нської Наро́дної Респу́бліки, Держа́вна ду́ма, Зе́мський собо́р, Тимчасо́вий у́ряд.
У назвах найвищих органів влади і державних установ України Верхо́вна Ра́да Україн́ и, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни,
Конституцій́ ний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд з великої букви пишемо всі слова.
2 У назвах політичних партій і рухів з великої букви пишемо перше слово (і всі власні назви): Республіка́нська па́ртія США, Христия́нськодемократи́чний сою́з Німе́ччини, Соціа́л-демократи́чна па́ртія Украї́ни.
Назви, що не є офіційними найменуваннями, пишемо з малої букви: лібера́льна па́ртія, па́ртія консерва́ торів, па́ртія ми́ру, па́ртія війни.
3 У назвах наукових і навчальних закладів, театрів, музеїв, колективів тощо перше слово (і всі власні назви) пишемо з великої букви: Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни, Націона́льний університе́т «Остро́зька акаде́мія», Га́рвардський університе́т, Львів́ ська сере́дня загальноосві́тня шко́ла № 51 і́мені Іва́на Франка́, Націона́льна бібліоте́ка Украї́ни і́мені В. І.Верна́дського, Ки́
ївський академі́чний теа́тр ляльо́к, Музе́й мада́м Тюссо́,Меморіа́льний буди́нок-музе́й Дмитра́ Яворни́цького, Держа́вний анса́мбль наро́дного та́нцю Гру́зії.З великої букви пишемо перше (або єдине) слово неповної назви, яка вживається у функції повної: Буди́нок учи́теля (Ки́ївський міськи́й буди́нок учи́теля), Украї́нський музе́й (Націона́льний худо́жній музе́й Украї́ни), Літерату́рний музе́й (Оде́ський держа́вний літерату́рний музе́й).
4 У назвах промислових і торгових підприємств, фінансових організацій, товариств, фірм, організаційно-правових форм тощо початкове слово, яке є складником назви, пишемо з великої букви. З великої букви пишемо також перше слово взятої в лапки символічної (умовної) назви та власні назви: Ки́ївська фа́брика іѓрашок, Ха́рківський тра́кторний заво́д, Виробни́че акціоне́рне товари́ство «Поліграфкни́га», Публіч́не акціоне́рне товари́ство «Ві́нницький універма́г», банк «Півде́нний», Центра́
́льний автовокза́л, компа́нія «Microsóft», конце́рн «Volkswа́gen», транснаціона́льна корпора́ція «Jysk», Комуна́льне  підприє́мство «Київблагоу́стрій», Садо́ве товари́ство «Лісова́ поля́на», Об’є́днання співме́шканців багатокварти́рних
буди́нків «Наш дім».
5 У назвах, що складаються із родового найменування і найменування в лапках, родове найменування пишемо з малої букви, у найменуванні в лапках з великої букви пишемо перше (або єдине слово) і власні назви: видавни́цтво «Ра́нок», готель «Дніпро́», рестора́н «Ли́бідь», кінотеа́тр «Ки́ївська Русь», заво́д «Фарма́к», конце́рн «Фольксва́ген», фі́рма «І́мідж»,
орке́стр «Віртуо́зи Ки́єва», магази́н «Яросла́в», спорти́вний клуб «Со́кіл».
Примітка
1. За традицією з великої букви пишемо всі слова в назвах Європе́йський Сою́з, Організа́ція Об’є́днаних На́цій, Лі́га На́цій тощо.
Примітка
2. У складених назвах інформаційних агентств усі слова, крім родового найменування, пишемо з великої букви й без лапок: аге́нтство Украї́нські Націона́льні Нови́ни, аге́нтство Франс Пресс, аге́нтство Інтерфа́кс-Азербайджа́н.
Примітка
3. З малої букви пишемо традиційні, неофіційні назви законодавчих, державних, представницьких органів, органів міжнародних організацій, які періодично скликаються: бундесра́т, джирга́, меджлíс, конгре́с, ландта́г, націона́льні збо́ри,
парла́мент, сейм, сена́т, сто́ртинг.
Примітка
4. З малої букви пишемо назви закладів, організацій, органів влади і т.ін., що вживаються у множині: міністе́рства Укра́їни, інститу́ти Націона́льної акаде́міїнау́к, коміте́ти Верхо́вної Ра́ди Украї́ни.
6 Назви частин, відділів, відділень, секторів та інших підрозділів установ, організацій, а також слова акти́в, збо́ри, з’їзд, конфере́нція, прези́дія, се́сія, симпо́зіум, ра́да (інституту тощо) пишемо з малої букви: ві́дділ зага́льного мовозна́вства Інститу́ту мовозна́вства ім. О. О. Потебні ́НАН Украї́ни, ка́федра істо́рії Украї́ни Терн́опільського націона́льного
педагогі́чного університе́ту ім́ ені Володи́мира Гнатюка́, засі́дання прези́дії Украї́нського товари́ства охоро́ни па́м’яток істо́рії та культу́ри, вче́на ра́да філологі́чного факульте́ту, конгре́с Міжнаро́дної асоціа́ції україніс́ тів, се́сія Хмельни́цької міськра́ди.
7 Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві́тер, ґуґл); назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа «Фейсбу́к», енциклопе́дія «Вікіпе́дія»); назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).