-> І. ПРАВОПИС ЧАСТИН ОСНОВИ СЛОВА -> Складні займенники

1 Разом пишемо складні неозначені займенники, утворені від займенників інших семантичних груп за допомогою словотворчих часток аби-, ані-, де-,-сь: абúхто (абúкого, абúкому і т. д.), абúякий (абúякого,абúякому і т. д.), абúчий (абúчийого, абúчийому і т. д.), аніхтó (анікóго, анікóму і т. д.), аніщó (анічóго, анічóму і т. д.), анія́кий (анія́кого, анія́кому і т. д.), анічúй (анічийóго, анічийóму і т. д.), дéхто (дéкого, дéкому і т. д.), дéщо (дéчого, дéчому і т. д.), дéякі (дéяких, дéяким і. т. д.), хтось (когóсь, комýсь і т. д.), щось (чогóсь, чомýсь і т. д.) якúйсь (якóгось, якóмусь і т. д.), котрúйсь (котрóгось, котрóмусь і т. д.)
2 З дефісом пишемо складні неозначені займенники, що мають у своєму складі словотворчі частки будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна-, бозна-: будь-хто́, (будь-когó і т. д.), будь-що́(будь-чого́ і т. д.), будь-чи́й, будь-яки́й; котри́й-будь, хто-бу́дь, чий-бу́дь, що-бу́дь, яки́й-будь; котрúйне́будь, хто-не́будь, чий-не́будь, що-не́будь, яки́й-не́будь; кáзна-хто, кáзначий, ка́зна-що, кáзна-якúй; хто́зна-яки́й; бóзна-що. Але: будь у ко́го, будь на чо́му, ка́зна з ким, хтóзна при ко́му, бóзна в ко́го, бо між часткою і займенником ужито прийменник.